АД (скр.)

Работните услови во АД „Охис“, на почетокот од вработувањето, беа релативно добри – за потоа, во текот на транзицијата, да почнат сѐ повеќе и повеќе континуирано да се влошуваат: на пример, вработените немаа ниту греење, ниту ладење – па зимно време работеа на температури под нулата, а на лето беа принудени да ги поднесуваат жегата и пеколните горештини; мензата која порано одлично функционираше сега е затворена и сл.
„Работни спорови - Позитивни примери од судската пракса“ од Димитар Апасиев (2011)
Забрането е копирање, умножување и објавување на делови или на целото издание во печатени и електронски медиуми или за друг вид јавна употреба или изведба без согласност на издавачите и на авторите. ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“ – СКОПЈЕ ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ „КУЛТУРА“ АД – СКОПЈЕ ПРАВОПИС НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК (ВТОРО ИЗДАНИЕ) ПРЕДГОВОР кон второто издание Второто издание на Правописот на македонскиот јазик излегува една година подоцна од исцрпувањето на неговото прво издание, со оглед на малиот тираж, што ни дава право да го сметаме за пробно издание.
„Правопис на македонскиот јазик“ од Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје (2017)
Во почетокот на турбулентното транзициско време, оваа фабрика се трансформираше во големо акционерско друштво и се преименува во АД „Порцеланка“.
„Работни спорови - Позитивни примери од судската пракса“ од Димитар Апасиев (2011)