to - онтологија

да повеќе

Вид збор: Сврзник
За поврзување целни зависносложени реченици, обично се јавува со предлогот за (за да, како сложен сврзник).
За дополнување на глаголот во главната реченица.

за повеќе

Вид збор: Сврзник
(за да, да) Во зависносложена реченица како дел од зависната за да се навести целта за извршувањето или за неизвршувањето на дејството, создавајќи причинско-последичен однос меѓу дејствата во дел-речениците.

та повеќе

Вид збор: Сврзник
Со „да“ - за цел.