in - онтологија

в повеќе

Вид збор: Предлог
Пред нечленувани именки ако не почнуваат со в или ф и ако не се истакнува именката.
Во народната и уметничката поезија и покрај тоа што именката е членувана.

во повеќе

Вид збор: Предлог
Просторно значење - означува дека нешто се наоѓа внатре, во некоја средина или се случува внатре, во рамките, во границите на нешто.
Албански:
временско значење
начинско значење
Посочување на особено карактеристичен дел од телото.